Anasayfa / TÜM HABERLER / YAŞAM / Mal varlığı elinden alındı; şimdi yardım bekliyor

Mal varlığı elinden alındı; şimdi yardım bekliyor

(ŞANLIURFA-RUHAHABERAJANSI) Mal varlığı elinde giden ve yetkililere seslenen Girişimci Sultan Öncel, “Bu borç ba­ta­ğın­da zaten kal­kı­na­ma­yız. Bu yüz­den Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za, baş­ba­ka­nı­mı­za dev­let yet­ki­li­le­ri­ne ve hol­ding iş­let­me sa­hip­le­ri­ne ses­le­ni­yo­rum. Gü­ney­do­ğu böl­ge­si teks­til­de iyi sı­ra­lar­da. Bu des­tek sağ­la­nır­sa tek­rar kal­kı­na­rak güçlü ola­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. İnşal­lah tek­rar­dan işi­mi­zin ba­şı­na ge­çe­rek ça­lı­şa­ca­ğız. FETÖ so­ruş­tur­ma­la­rı ne­de­niy­le bu borcu er­te­le­me ka­ra­rın­dan fay­da­la­na­mı­yo­ruz” dedi.

Kadın gi­ri­şim­ci­le­rin kent­te­ki sa­yı­sı hayli ar­tar­ken, ka­dın­la­rın iş ha­ya­tı­na girip eko­no­mik ka­lın­ma­ya des­tek ver­me­si de se­vin­di­ri­ci ge­liş­me­ler ara­sın­da yer alı­yor.

100 KADAR İNSANA İŞ VERİYORDU
Sul­tan Öncel isim­li kadın kendi im­kan­la­rıy­la kur­du­ğu teks­til fab­ri­ka­sı­nı her geçen gün bü­yü­te­rek iş ha­ya­tı­na atı­lıp, şeh­rin eko­no­mik kal­kın­ma­sı­na des­tek oldu. Za­man­la küçük iş­ye­ri fab­ri­ka­ya dö­nü­şün­ce Sul­tan Öncel fab­ri­ka­sı ve çift­li­ğiy­le be­ra­ber 100 kadar in­sa­nı ya­nın­da is­tih­dam et­me­ye baş­la­dı. Gi­ri­şim­ci Sul­tan Öncel eko­no­mik kal­kın­ma­ya des­tek sağ­lar­ken, ya­nın­da is­tih­dam et­ti­ği in­san­lar­la be­ra­ber şeh­rin her geçen gün bü­yü­yen iş­siz­lik so­ru­nu­na nokta kadar olsa da mer­hem ol­ma­ya ça­lış­tı. İş ha­ya­tı­nın belki de en acı­ma­sız yönü her yük­se­li­şin mut­lak bir çö­kü­şü ol­ma­sı…

BORCU 8 MİLYON DO­LA­RA DA­YAN­DI
Za­man­la iş­le­ri bo­zu­lan Öncel, önce teks­til fab­ri­ka­sı­nı ka­pat­mış, fab­ri­ka­sı ka­pa­nan ka­dı­nın ya­nın­da ça­lı­şan yüz­ler­ce insan da işsiz kal­mış. Gi­de­rek du­ru­mu kö­tü­ye giden kadın, elin­de bu­lu­nan çift­li­ğe de kay­bet­miş. Bir­kaç zaman sonra borç­lar bi­ri­ke­rek 8 mil­yon do­la­ra da­yan­mış. Hal böyle olun­ca iki ço­cu­ğu üni­ver­si­te­de oku­yan kadın maddi im­kan­sız­lık­lar yü­zün­den ço­cuk­la­rı­nı okul­dan almak zo­run­da kal­mış.

FETÖ OLAYLARI YÜZÜNDEN BORÇ ERTELEME RAFA KALKMIŞ
Buraya kadar iş hayatının acımasızlığıyla karşı karşıya kalan Sultan Öncel, çareyi borçlarını erteletmek için yetkili mercilere başvurmakta bulmuş. Ancak Sultan Öncel, hiç beklemediği bir cevap alınca dünyası başına yıkılmış. Öyle ki 2016 yılında 15 Temmuz’da Fethullahçı Terör Örgütü tarafından darbe girişimi yapılmış ancak halkın destansı mücadelesi karşısında hain darbe geri püskürtülmüştü. Girişimci Sultan Öncel ise normal şartlarda borcun 2 yıl ertelenebileceğini ancak yaşanan FETÖ olaylarından dolayı borç ertelenmesinin rafa kalktığını iddia etti. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere diğer yetkililere de seslenen Öncel, kendisine uzanacak yardım eliyle tekrar ayağa kalkacağını ve işletmesini tekrardan devreye koyacağını söyledi.

ÖNCEL: BİZ ŞU ANDA 8 MİL­YON DOLAR BORÇ BA­TA­ĞI­NA GİR­MİŞ BU­LU­NU­YO­RUZ
8 milyon dolarlık borcu ödeyemeyeceğini söyleyen Sultan Öncel, büyük holdinglerin kendisinine borç yardımında bulunmasını talep etti. Öncel, “Biz şu anda 8 mil­yon dolar borç ba­ta­ğı­na gir­miş bu­lu­nu­yo­ruz. Bu borcu ödeme de im­kan­sız gibi gö­rü­nü­yor. Bunun için büyük hol­ding­ler­den bize bu borç için yar­dım­cı ol­ma­la­rı­nı is­ti­yo­rum. Sa­na­yi ala­nın­da bir kadın gi­ri­şim­ci ola­rak böyle bir zor­luk ya­şı­yo­rum. Ül­ke­miz­de bu­lu­nan sa­yı­lı hol­ding­ler­den bu borç­tan kur­tul­mak için fa­iz­siz kredi ver­me­le­ri­ni veya kendi im­kan­la­rıy­la bize yar­dım et­me­le­ri­ni is­ti­yo­rum” diye konuştu.

‘ÇO­CUK­LA­RIM BU DU­RUM­DAN DO­LA­YI ÜNİ­VER­Sİ­TE­Yİ TERK ET­Tİ­’
Çocuklarının borçlardan dolayı üniversiteyi bırakmak zorunda kaldıklarını ifade eden Önceli konuşmasına şöyle devam etti:

“Ço­cuk­la­rım bu du­run­dan do­la­yı üni­ver­si­te­yi terk et­ti­ler. Biz kendi bor­cu­mu­zu öde­ye­mez­ken banka biz­den fa­izi­ni is­ti­yor. Bu du­rum­da nasıl bu pa­ra­yı ve­re­lim? Bu du­rum­da bizim gi­ri­şim­ci­lik yap­ma­mı­za imkan ver­se­ler kal­kın­ma­yı öyle ya­pa­bi­li­riz. Bu borç ba­ta­ğın­da zaten kal­kı­na­ma­yız. Bu yüz­den Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za, baş­ba­ka­nı­mı­za dev­let yet­ki­li­le­ri­ne ve hol­ding iş­let­me sa­hip­le­ri­ne ses­le­ni­yo­rum. Gü­ney­do­ğu böl­ge­si teks­til­de iyi sı­ra­lar­da. Bu des­tek sağ­la­nır­sa tek­rar kal­kı­na­rak güçlü ola­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. İnşal­lah tek­rar­dan işi­mi­zin ba­şı­na ge­çe­rek ça­lı­şa­ca­ğız. FETÖ so­ruş­tur­ma­la­rı ne­de­niy­le bu borcu er­te­le­me ka­ra­rın­dan fay­da­la­na­mı­yo­ruz. Bütün mal­la­ra haciz ko­nu­lun­ca hiç­bir şey ya­pa­mı­yo­ruz. ”

 

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa’da Demir Parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

(RHA Ajans /RHA)-Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kapının demir parmaklıklarına sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.    …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.