Anasayfa / TÜM HABERLER / SİYASET / Yazar; “Atil­la had­di­ni aş­mış­tır”

Yazar; “Atil­la had­di­ni aş­mış­tır”

(Ş.URFA-RHA) – CHP Ka­ra­köp­rü İlçe Baş­ka­nı Murat Yazar, AK Par­ti­li Cey­lan­pı­nar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Men­de­res Atil­la’nın CHP’ye yö­ne­lik sert söz­le­ri­ne aynı sert­lik­te cevap verdi. CHP’ye yö­ne­lik eleş­ti­ri yapan Atil­la’nın had­di­ni aş­tı­ğı­nı vur­gu­la­yan Yazar, “Hal­kın içine ra­hat­lık­la ine­me­yen bir be­le­di­ye baş­ka­nı, CHP’yi eleş­tir­me­ye hakkı yok­tur” dedi.
Cey­lan­pı­nar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Men­de­res Atil­la, geç­ti­ği­miz gün­ler­de ka­tıl­dı­ğı ulu­sal bir te­le­viz­yon ka­na­lın­da, CHP hak­kın­da sert açık­la­ma­lar­da bu­lun­muş­tu. CHP’ye de ada­let yü­rü­yü­şü üze­rin­den yük­le­nen Atil­la, “Bugün CHP’nin ta­ba­nıy­la HDP, PKK’nın ta­ba­nı kol kola omuz omuza ha­re­ket edi­yor­lar. Şuan ki CHP, Ata­türk’ün kur­muş ol­du­ğu CHP değil” de­miş­ti. CHP İl Baş­kan­lı­ğı­nın ar­dın­dan bu açık­la­ma­ya bir tepki de CHP Ka­ra­köp­rü İlçe Baş­ka­nı Murat Yazar’dan geldi.

“Halkı ku­tup­laş­tır­dı”

Bir ilçe be­le­di­ye baş­ka­nı­nın ilçe so­run­la­rıy­la uğ­raş­ma­yıp da çık­tı­ğı bir ulu­sal ka­nal­da, CHP’yi eleş­tir­me­si­ni ‘had­di­ni aşmış’ ola­rak yo­rum­la­yan Yazar, “Hal­kın içine ra­hat­lık­la ine­me­yen bir be­le­di­ye baş­ka­nı, CHP’yi eleş­tir­me­ye hakkı yok­tur. Hal­kın içine ine­me­yen bir be­le­di­ye baş­ka­nı, be­le­di­ye baş­ka­nı de­ğil­dir. Be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı yap­tı­ğın­dan bu yana Cey­lan­pı­nar toz­dan top­rak­tan ge­çil­me­yecek bir du­rum­da­dır. Cey­lan­pı­nar mer­ke­zi ve kır­sal­da hiç­bir ya­tı­rım ve ça­lı­ma ol­ma­mış­tır. Ön­ce­lik­le Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın kendi ala­nın­da­ki iş­ler­le uğ­raş­ma­sı­nı öne­ri­yo­ruz” dedi.

Atil­la’nın terör ör­gü­tü El Nusra mi­li­tan­la­rı ile fo­toğ­raf­la­rı­nın ulu­sal ba­sın­da ya­yın­la­dı­ğı­nı da be­lir­ten Yazar, “Bu be­le­di­ye baş­ka­nı, tepki çeken bu fo­toğ­ra­fıy­la Cey­lan­pı­nar hal­kı­nı ku­tup­laş­tır­mış­tır. Kim olur­sa olsun bunu yap­ma­ya hakkı yok­tur. Atil­la önce iğ­ne­yi ken­di­ne, çu­val­dı­zı baş­ka­sı­na ba­tır­sın” diye ifade etti.

Yazar, CHP’nin hiç­bir zaman te­rör­le adı­nın anıl­ma­dı­ğı­nı da dile ge­ti­re­rek, “Çözüm sü­re­ci dö­ne­min­de kim­le­rin PKK ile kol kola ol­du­ğu­nu açık bir şe­kil­de gör­dük. Bu parti, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün kur­du­ğu bir par­ti­dir, ile­le­bet onun iz­nin­de ya­şa­ya­cak­tır. Şimdi kal­kıp CHP’yi te­rör­le bağ­daş­tır­mak ne senin nede bir baş­ka­sı­nın haddi de­ğil­dir. Bu ne­den­le kimse geç­mi­şi unut­ma­sın. Her­kes had­di­ni bil­sin” şek­lin­de ko­nuş­tu.

İlginizi Çekebilir

Dün gözaltına alınmıştı! Bugün serbest bırakıldı

(RHA AJANS/RHA) – HDP Haliliye İlçe Eşbaşkanı Müslüm Arslan serbest bırakıldı. Birecik ilçesine bağlı bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.